FORM-DATA

Prohlášení o ochraně osobních údajů

OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ PODLE ČLÁNKU 13 (EU) NAŘÍZENÍ 2016/679 („GDPR“)

SPRÁVCE ÚDAJŮ

kontaktní údaje
Dále jako "Správce".

POVINNOST POSKYTNOUT ÚDAJE

Některé údaje ve formulářích jsou pro sběr údajů povinné - pokud odmítnete tyto údaje poskytnout, správce nemůže zpracovat Vaši žádost.

PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

Vaše údaje mohou být poskytnuty externímu subjektu, který jedná jako správce údajů (například úřady a dozorové a kontrolní orgány a jakýkoli veřejný subjekt oprávněný požadovat takové údaje).

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ KE SPRÁVĚ ÚDAJŮ

Údaje, které mohou být zpracovány zaměstnanci správce, jejichž funkce souvisí s plněním výše uvedených účelů, kteří byli výslovně oprávněni ke správě údajů a obdrželi příslušné provozní pokyny

PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje nebudou nikdy převedeny mimo Evropskou unii

PRÁVA UŽIVATELŮ - NÁROKY VŮČI SPRÁVNÍMU ORGÁNU

Při kontaktu Jana Kuchař e-mailem jan.kuchar@form-data.cz, mohou uživatelé správce údajů požádat o přístup k souvisejícím údajům, o zrušení dat, o opravu nepřesných údajů, o integraci neúplných údajů, o omezení zpracování v souladu s článkem 18 GDPR, jakož i námitky proti zpracování v konkrétní situaci, v případech, které opravňují správce údajů ke zpracování.

Navíc v případě, kdy je zpracování údajů podmíněno souhlasem nebo dohodou a bylo zajištěno automatickými nástroji, mají uživatelé právo přijímat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu údaje a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil. Uživatel má právo podat žádost k příslušnému kontrolnímu orgánu v členském státě, ve kterém obvykle žije nebo pracuje, nebo ve státě, ve kterém došlo k údajnému porušení. Uživatel má právo kdykoli stáhnout souhlas udělený pro marketingové účely, a také vznést námitky proti zpracování dat za stejnými účely. Uživatel, který s ohledem na výše uvedené účely upřednostňuje kontakt výlučně prostřednictvím tradičního způsobu, je srozuměn s tím, že námitku může vznést pouze při přijímání komunikace automatizovanými způsoby.

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU UŽIVATELEM

Beru na vědomí výše uvedené Oznámení o ochraně osobních údajů, uvědomuji si, že můj souhlas je zcela dobrovolný a kdykoli zrušitelný, souhlasím se zpracováním mých údajů správcem Jan Kuchař pro účely přímého marketingu, jak je uvedeno výše: zasílání komerčních a/nebo propagačních sdělení (např. SMS, MMS, e-mail, sociální sítě, aplikace pro rychlé zprávy) a tradiční způsoby (např. call centra a poštovní zásilky) - produktů a služeb správce Jana Kuchaře, jako je zjišťování úrovně spokojenosti zákazníků, průzkumy trhu a statistické analýzy.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

Vámi udělený souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat. V takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno, není zvláštními právními předpisy stanovena jiná povinnost, čímž není dotčena zákonnost zpracování do okamžiku odvolání souhlasu.